طراحی و اجرای تابلو پلکسی برنامه پزشکان درمانگاه خیریه کوثر