طراحی و اجرای تابلو فلکسی گالری دوان شعبه میرداماد